U bevindt zich op: Home Financiën

Financiën

Een overzicht van de financiën van het RIVM van 2013.

De realisatie in 2013 van zowel baten als lasten is lager dan oorspronkelijk begroot én lager dan de realisatie 2012. Dit is met name het gevolg van de overgang van bedrijfsonderdelen van het RIVM naar de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD Alt).

Staat van baten en lasten van RIVM over het jaar 2013 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

 

 

 

 

Omzet moederdepartement

144.809

151.730

6.921

175.506

Omzet overige departementen

47.587

60.942

13.355

55.954

Omzet derden

180.870

122.730

-58.140

136.089

Rentebaten

50

53

3

296

Vrijval uit voorzieningen

-

5.500

5.500

2.917

Bijzondere baten

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Totaal Baten

373.316

340.955

-32.361

370.762

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Apparaatskosten

367.486

341.782

-25.704

357.793

Personele kosten
waarvan eigen personeel waarvan externe inhuur

113.042
101.738
11.304

114.635
97.576
9.954

1.593
-4.162
-1.350

116.437
102.785
7.461

Materiele kosten
waarvan apparaat ICT
waarvan bijdrage SSO's

254.444
10.950
-

227.147
10.371
7.251

-27.297
-579
7.251

241.356
10.153
29.801

Afschrijvingskosten
immaterieel
materieel

5.605
300
5.305

2.628
28
2.600

-2.977
-272
-2.705

6.402
283
6.119

Overige lasten
Dotaties voorzieningen
Rentelasten
Bijzondere lasten

225
-
225
-

1.759
1.743
16
-

1.534
1.743
-209
-

3.766
3.472
294
-

 

 

 

 

 

Totaal Lasten

 373.316

346.169

-27.147

367.961

 

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

-

-5.214

-5.214

2.801

Lees de toelichting op de staat van baten en lasten.

Service