U bevindt zich op: Home Financiën Balans RIVM per 31 december 2013

Balans RIVM per 31 december 2013

Balans van het baten-lastenagentschap RIVM per 31 december 2013  (bedragen x  € 1.000)

 

Balans 31-12-2013

Balans 31-12-2012

Activa

 

 

Immateriële activa

66

50

Materiële activa
- grond en gebouwen
- installaties
- overige materiële activa

4.869
-
522
4.347

9.238
-
1.691
7.547

Voorraden

40.498

37.575

Debiteuren

10.780

8.417

Nog te ontvangen

46.443

52.135

Liquide middelen

50.795

 

64.573

 

 

 

 

Totaal activa

153.451

171.988

 

 

 

 

Passiva

 

 

Eigen vermogen
- exploitatiereserve
- onverdeeld resultaat

36.586
41.800
-5.214

44.852
41.781
2.801

Voorzieningen

10.680

11.528

Leningen bij het Ministerie van Financiën

-

-

Crediteuren

13.311

6.126

Nog te betalen

 92.874

 109.752

 

 

 

Totaal passiva

 153.451

 171.988

Lees de toelichting op de balans.

Service