U bevindt zich op: Home Financiën Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Activa

Immateriële en materiële activa

De geboekte desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op de administratieve verwerking van de boedelscheiding PD Alt De aanschafwaarde van de materiele activa bedroeg € 10,7 mln. en de cumulatieve afschrijvingen € 6,9 mln.

Voorraden

De voorraden betreffen vaccins ten behoeve van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en andere producten van de nationale vaccinvoorziening.
De voorziening expirerende voorraad heeft betrekking op voorraad met een verwachte overschrijding van de expiratiedatum in 2013 of een andere reden waarbij vaststaat dat deze voorraad niet meer gebruikt kan worden.

Debiteuren

De vorderingen hebben betrekking op externe opdrachtgevers, zoals internationale organisaties, ziekenhuizen en diverse opdrachtgevers in de publieke sector.

Nog te ontvangen

De post nog te ontvangen heeft onder meer betrekking op de voor afnemers in 2013 uitgevoerde projecten die in 2014 e.v. in rekening worden gebracht.
Tevens omvat de post een vordering van € 36 mln. op het moederdepartement, die in 2013 voor € 35 mln. is ontstaan op VWS-opdrachtgevers en voor € 1 mln. op de VWS-eigenaar.

Liquide middelen

De rekening courant Ministerie van Financiën is conform de saldobevestiging van het Ministerie van Financiën.

Passiva

Eigen vermogen

De post Onverdeeld resultaat van € - 5,2 miljoen bevat het saldo van baten en lasten over het exploitatiejaar 2013. Dit saldo wordt onttrokken aan de exploitatiereserve.

In de exploitatiereserve is conform de regeling AWBZ de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) van de per 2008 in het RIVM geïntegreerde regionale entadministraties begrepen (ultimo 2013: € 5,7 miljoen). Met instemming van het Ministerie van VWS wordt de RAK sinds 2008 aangewend voor kosten van reorganisatie van voormalige entadministraties.

Voorzieningen

De post voorzieningen van € 10,7 miljoen heeft betrekking op personeelvoorzieningen, reorganisatievoorzieningen en projectvoorzieningen.
De mutatie in 2013 wordt grotendeels veroorzaakt door de afloop van diverse voorzieningen in 2014 waartoe de betrokken posten zijn overgeboekt vanuit de voorzieningen naar de overlopende passiva.

Crediteuren

Van het saldo crediteuren per balansdatum 31-12-13 zal het merendeel in het eerste kwartaal van 2014 worden betaald.

Nog te betalen

Deze post omvat vooruitontvangen termijn en overlopende passiva waaronder kortlopende verplichtingen met betrekking tot overlopende productie.

Service