U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht RIVM heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op én te adviseren over het niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM. Op basis van haar bevindingen stelt de Commissie jaarlijks een verklaring op over het kwaliteitsniveau van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM. Haar oordeel rapporteert zij vervolgens aan de eigenaar van het RIVM, de pSG van het Ministerie van VWS.

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het starten van een nieuwe Strategisch Onderzoek RIVM (SOR)-ronde 2015-2018 met nieuwe speerpunten en nieuwe projecten. Gegeven de ontwikkeling van de taken van het RIVM en de maatschappelijke ontwikkelingen werden met ingang van 2013 de doelen van het SOR verruimd. Naast onderzoek komt er ruimte voor innovatie en maatschappelijke exploratie. Vanwege deze nieuwe structuur zal het onderzoeksprogramma voortaan Strategisch Programma RIVM (SPR) gaan heten.
Tevens is de Commissie in de gelegenheid gesteld om een inhoudelijke inbreng te leveren op de call voor preproposals die later in 2013 is uitgezet. De Commissie kan zich geheel vinden in de door het RIVM uitstekend gekozen speerpunten.

Nadat de Commissie eerder in 2013 werd geïnformeerd over verruiming van de SOR- respectievelijk SPR-doelen werd de Commissie eind september 2013 geïnformeerd over het voornemen om stevige bezuinigingen door te voeren op de kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS. De Commissie is er van overtuigd dat het Strategisch onderzoekprogramma een essentiële bouwsteen vormt voor de kwaliteit van het werk van het RIVM. De aangekondigde bezuinigingen zullen deze kennisbasis schaden. Bezuinigen op de kennisinfrastructuur zal onherroepelijk leiden tot duurzaam verlies aan diepte en breedte van het SOR respectievelijk SPR en zal ook breder neerslaan binnen het RIVM. De Commissie heeft op 27 september 2013 de eigenaar van het RIVM, de pSG van het Ministerie van VWS, schriftelijk haar grote zorg overgebracht over deze voorgenomen bezuinigingen en gewaarschuwd dat deze voorgenomen bezuinigingen ten koste zullen gaan van de diepte en breedte van het SOR- respectievelijk SPR.

De Commissie is in 2013 terstond geïnformeerd over de onmiddellijke schorsing van de CCKL-accreditatie van het centrum IDS door de Raad van Accreditatie. Vervolgens is de Commissie ingelicht over de hierop genomen acties. De Commissie spreekt haar grote bezorgdheid uit. De Commissie is van mening dat de DG RIVM tegen het besluit van de Raad van Accreditatie beroep zou moeten aantekenen. De Commissie zal de vervolgacties op de voet en zeer nauwlettend volgen.

In 2013 hebben twee audits plaatsgevonden: een wetenschappelijke audit op het gebied van ‘Voedselveiligheid en Voeding en Gezondheid’ en een regie audit bij het ‘Centrum voor Bevolkingsonderzoek’. De Commissie spreekt haar waardering uit over de grondigheid waarmee beide audits ter hand zijn genomen, vooral ook omdat een regie audit een geheel nieuwe activiteit is. De Commissie heeft het RIVM uitgenodigd om in 2014 een wetenschappelijke audit ‘Risicobeoordeling en beleidsadvisering stoffen en producten’  uit te laten voeren. Tevens heeft de Commissie het RIVM uitgenodigd om in 2014 een wetenschappelijke audit ‘Drinkwater’ uit te laten voeren.

Commissielid prof.dr. G.J. Mulder (toxicologie) heeft in 2013 afscheid genomen van de Commissie van Toezicht. Met ingang van 1 juli 2013 zijn toegetreden tot de Commissie van Toezicht prof.dr.ir. I.M.C.M. Rietjens (toxicologie en voedselveiligheid) en prof.dr. J.P. Mackenbach (maatschappelijke gezondheidszorg). De Commissie heeft in 2013 afscheid genomen van de directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding,  prof.dr. R.A. Coutinho en van de directeur Volksgezondheid en Zorg, mevrouw dr.ir. M.N Pieters en heeft de respectievelijke opvolgers, prof.dr. J.T. van Dissel en mevrouw drs. A.M.P. van Bolhuis MBA van harte welkom geheten.

De Commissie verklaart op grond van de verschafte informatie, de positieve resultaten van de gevoerde audits en de gevoerde discussies met de instituutsleiding dat het RIVM, ondanks het voornemen ingrijpende bezuinigingen door te voeren op de kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS, er vooralsnog in is geslaagd om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek binnen het RIVM te waarborgen.

 

Joost Ruitenberg 
            Joost Ruitenberg
  voorzitter Commissie van Toezicht

Service